Речник

Ад - огнено езеро, тъмен и вечен неугасим огън, за вечно наказание за невярващите души
----------
Бог - Вечен дух, няма начало няма край, Всемогъщ, Създател и Управляващ небето и земята
Бяс - нечист, зъл дух.
----------
Водно кръщение - потапяне на човека във вода, за свидетелство, че променя своя живот като приема Господ Исус за личен спасител и има нов живот във вяра с дела.
Вяра - доверие на Бога или на друго, без да си видял
----------
Господ - Господар, Управляващ над всички господари
----------
Демон -  сатана, зъл дух, дявол, звяр, бяс
Дух - Бог даде духа на човек, когато направи човека и той стана жив, духът е вечен, то не умира.
Душа - като дух на човека с мисли, чувства, тя е заедно с духа
Дявол - също като демон, нечист дух, сатана
----------
Емануил - име означава на еврейски Бог с нас
----------
Живот -
----------
Завет - договор
----------
Исус - Господ, Спасител, Изцерител, Божии Син,
Иехова - името на Бог, означава Господ, "Аз съм, който съм"
----------
Йешуа - на еврейски език, е Исус
----------
Канара - камък, скала
Кръщение - водно кръщение
----------
Левит - помощници, слуги на свещениците в храма, в скинията  в Израел
----------
Молитва - думи, които говорим на Бог, като разговор с Бога,  може в мисли.
----------
Небето - там е престола на Бог, рая, светлина
----------
Обещание -  клетва, която не трябва да нарушава, а да изпълни
----------
Покаяние - обръщане към Бог, пълна промяна - отказване на греха и престъпление и следване на Бога
Поклонение - истинско  не лицемерно покланяне на Бог, с почит, молитва, хваление (песни).
Прошка - когато човек направи нещо лошо, трябва да се извини, покае (ако направил престъпление и грях) , тогава ще получи прошка от Бог или човек - мир и свобода от вина.
Пъкъл - огнено езеро, ад, вечно наказание за невярващите души
----------
Рай - най-хубавото място на небето, вечен живот за вярващите души
----------
Сатана - дявол, старовременна змия, непокорен ангел, който Бог изгони от небето, враг на Бога и хората, лъжец, измамник, убиец
Светия Дух - Божия дух, който помага на човека, утешител, помощник, изпратен от Господ      
Исус на всички вярващи.
Синедрион - Висш еврейски съвет - там решават съдебни, религиозни държавни въпроси,
правят закони. Членовете на Синедриона са книжници, свещеници и водачи на евреите.
Скиния - като голяма палатка  направена от кожа, дърво по размери и плана на Бога, за евреите в пустинята, тя може да се прибира и премества. В скинията свещениците се покланят, хвалят Бога, дават жертви на Бога - животни за прошка на хората.
----------
Т
----------
У
----------
Ф
----------
Хваление - песни, които пеем да славим, хвалим, издигаме, покланяме и почитаме Бог
----------
Църква - място, където вярващите се събират да се молят, да слушат Божието слово, да общуват, да пеят за Бога и др.
----------
Ч
----------
Ш
----------
Щ
----------
Ю
----------
Я